Διαχείριση & Ανάπτυξη Καινοτομίας

H εξειδικευμένη υπηρεσία “Διαχείρισης και Ανάπτυξης Καινοτομίας”, έχει ως μοντέλο την πλήρη υποστήριξη των εταιριών και των start-uppers,  έτσι ώστε, να έχουν μια one-stop-shop πρόσβαση κάλυψης όλων των πιθανών αναγκών τους κατά τα πρώτα στάδια ανάπτυξης της καινοτομίας και των ενεργειών επιτυχούς διαχείρισης της,  την αναβάθμιση της προσβασιμότητας τους στην αγορά, στα ερευνητικά κέντρα και στο ευρύτερο Οικοσύστημα της Καινοτομίας αλλά κυρίως και στους διάφορους φορείς χρηματοδότησης.

Περιγραφή Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Επιχειρηματικές / Συμβουλευτικές Υπηρεσίες οι οποίες αφορούν την εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων, τον χρηματοοικονομικό σχεδιασμό, το marketing, τον στρατηγικό σχεδιασμό, την επικοινωνιακή πολιτική, την κεφαλαιακή διάρθρωση, την διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού, τις στρατηγικές ανάπτυξης εργασιών κλπ.

Ανάλυση και Διευρεύνηση Χρηματοοικονομικών Εργαλείων από πόρους πέραν των τραπεζικών όπως ερευνητικά προγράμματα, VC, Business “Angels” κλπ

Ανάλυση και Διερεύνηση των τρόπων Διασύνδεσης των πελατών με το γενικότερο Οικοσύστημα της Καινοτομίας /  Επιχειρηματικό – Επενδυτικό networking

Εξειδικευμένα Προγράμματα Κατάρτισης / Coaching / Mentoring

Ανάπτυξη Brand name / Εταιρική Επικοινωνία