Μεθοδολογία

Το μοντέλο Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού, εστιάζεται σε μια υπερ-ολοκληρωμένη μεθοδολογία που λαμβάνει υπόψη την ανάπτυξή όχι μόνο των συμβατικών εργασιακών παραγόντων αλλά και των προσωπικών παραγόντων.

 

H εταιρία μας, υιοθέτησε το μοντέλο αυτό, μια και δημιουργεί σημαντικά οφέλη στη διάγνωση των αναγκών για την βελτίωση της αποδοτικότητας των εργαζομένων, αφού λαμβάνει υπόψιν παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τόσο τον τρόπο λήψης αποφάσεωναλλά και την ίδια την ανθρώπινη συμπεριφορά.
Η επιτυχία και η αποτελεσματικότητα των ανθρώπων στις επιχειρήσεις εξαρτάται από τον τρόπο που συνταιριάζουν τους επαγγελματικούς στόχους με τους προσωπικούς τους στόχους και αξίες.

Οι επιχειρήσεις, που πραγματικά ενδιαφέρονται να επενδύσουν στις δυνατότητές των ανθρώπων τους, μπορούν, χρησιμοποιώντας τις εξειδικευμένες προσεγγίσεις μας,  να συνειδητοποιήσουν τι κάνουν οι εργαζόμενοι τους, τι τους εμποδίζει να προχωρήσουν, να τους καθοδηγήσουν να επαναπροσδιορίσουν τους στόχους τους, να προσδώσουν και άλλη προοπτική στο ρόλο της θέσεώς τους αλλά και να καταλάβουν τι τους ενεργοποιεί για να πετύχουν.