Φιλοσοφία Εκπαίδευσης

H δική μας συνολική προσέγγιση ως προς τις ανάγκες ανάπτυξης του προσωπικου, δομείται  με επιλογή εξειδικευμένων καινοτόμων τεχνικών του συστήματος NLP (Νευρο-Γλωσσικός Προγραμματισμός), μια και είναι το κατ’ εξοχήν Σύστημα αποδοτικής μετάδοσης μηνυμάτων και επικοινωνίας αλλά και κατ’ επέκταση συστήματος αξιολόγησης προσωπικού.

Το NLP διαθέτει τις τεχνικές που δίνουν τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις και στα στελέχη τους, να αντλήσουν και να συγκεντρώσουν την κατάλληλη πληροφόρηση ώστε να ικανοποιήσουν τα κριτήρια επιλογών των πελατών τους και των συνεργατών τους, να διαπραγματεύονται με άνεση, να χειρίζονται ευέλικτα και αποτελεσματικά δύσκολες καταστάσεις.

Η δομή και ο σχεδιασμός των προγραμμάτων, που αποτελείται από «αρθρωτές ενότητες»,  εδράζεται στην επίτευξη μετρήσιμων αποτελεσμάτων –ποιοτικών και ποσοτικών- τόσο ατομικά όσο και μέσω άλλων συνεργατών –υφισταμένων ή ακόμη και προϊσταμένων,.

Ο ιδανικός αριθμός μετεχόντων ανά γκρουπ εργασίας είναι 15-17 άτομα.  Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζουμε το προσωπικό coaching για τον κάθε μετέχοντα χωριστά, στο πλαίσιο ενός training module με στόχο την εύληπτη απορρόφηση του υλικού και τον άμεσο χειρισμό μεμονωμένων παρατηρήσεων για την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των προτεινόμενων τεχνικών και προσεγγίσεων στο εργασιακό περιβάλλον.

Τί σημαίνει ο όρος NLP

Ο όρος NLP προήλθε από τα τρία πλέον σημαντικά στοιχεία που καθορίζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά:

Neuro (Νεύρο) – αναφέρεται, γενικά, στο νευρικό σύστημα ως σύστημα που λαμβάνει, μεταφέρει και επεξεργάζεται μηνύματα και εμπειρίες από το εξωτερικό περιβάλλον δια μέσου των αισθήσεών μας.

Linguistic (Γλωσσικός) – αναφέρεται στη μεγάλη σημασία και τη χρησιμότητα της γλώσσας, με την ευρεία έννοιά της, ως εργαλείο έκφρασης των εμπειριών, δηλαδή πώς δίνουμε νόημα στις εμπειρίες μας. Η “γλώσσα“ που χρησιμοποιούμε εδράζεται στις προσωπικές μας εμπειρίες και καλύπτει τόσο την “ψηφιακή”, δηλαδή προφορική γλώσσα (λέξεις), όσο και την “αναλογική” γλώσσα, δηλαδή τη γλώσσα των κινήσεων και εκφράσεων, αυτό που ονομάζουμε στο NLP “φυσιολογία”.

Programming (Προγραμματισμός) – αναφέρεται στα προγράμματα του νου, με τον τρόπο που αυτά δημιουργούνται και προκύπτουν από την αλληλεπίδραση των δύο προηγουμένων στοιχείων, καθώς επίσης και στην αξιοποίηση των λειτουργικών αυτών προγραμμάτων που- κυρίως ασυνείδητα πλέον- επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη συμπεριφορά μας για την επίτευξη ενός συγκεκριμένου σκοπού.

Ολα μας τα Προγράμματα, είναι σχεδιασμένα βάσει των πραγματικών αναγκών των εταιριών και αναπτύσσονται εξ’ αρχήςαναλόγως αυτών, έτσι ώστε να παρέχεται ουσιαστική προστιθέμενη αξία και να δίνεται η δυνατότητα προσφοράς εξειδικευμένων και εξατομικευμένων «λύσεων».

Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε σχεδιασμός Προγράμματος, θα γίνεται πάντα μετά από συνάντηση με την εταιρία σας και βάσει των αναγκών των εμπλεκομένων τμημάτων.