Μονοεπιχειρησιακά Προγράμματα

Όλα μας τα Προγράμματα, είναι σχεδιασμένα βάσει των πραγματικών αναγκών των εταιριών και αναπτύσσονται εξ’ αρχής αναλόγως αυτών, έτσι ώστε να παρέχεται  ουσιαστική προστιθέμενη αξία και να δίνεται η δυνατότητα προσφοράς εξειδικευμένων και εξατομικευμένων στις ανάγκες «λύσεων».

Ως εκ τούτου, οποιοσδήποτε σχεδιασμός Προγράμματος, θα γίνεται πάντα μετά από συνάντηση με την εταιρία σας και βάσει των αναγκών των εμπλεκομένων τμημάτων.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορούν να σχεδιασθούν ώστε να απευθύνονται σε τρεις κυρίως κατηγορίες εργαζομένων:
 • τα διοικητικά στελέχη
 • τους υπαλλήλους
 • λοιπούς εργαζόμενους

Τα προγράμματα καλύπτουν:

 • την θεωρητική κατάρτιση των μετεχόντων – στη “φάση” αυτή παρέχονται όλες εκείνες οι πληροφορίες που συντελούν στην εξοικείωση με το “γνωστικό αντικείμενο” και όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για να χειρισθεί κάποιος αποτελεσματικά το θέμα που καλύπτεται (τεχνική κατάρτιση).
 • τον εντοπισμό ικανοτήτων, προτιμούμενων τάσεων και στυλ συμπεριφοράς του μετέχοντος στελέχους ως προς το συγκεκριμένο θέμα (εφαρμογή ψυχοκαταγραφικών εργαλείων – self assessment instruments).
 • τη διαπίστωση ότι οι μετέχοντες απέκτησαν τις “δεξιότητες” που σημαίνει ότι μπορούν πλέον να προχωρήσουν σε πρακτικές εφαρμογές με το δυνατό προβλεπόμενο αποτέλεσμα (case studies, videos, individual and team games) σε θέσεις “κλειδιά” ανεξαρτήτως τόπου εργασίας και καθηκόντων
Τα προγράμματα είναι σχεδιασμένα για ομάδες με 15-17 συμμετέχοντες. Το κύριο μέρος του προγράμματος βασίζεται – και απαιτεί – σε ομαδική εργασία, ατομικές ασκήσεις και ψυχοκαταγραφικά εργαλεία (Self Assessment Tools), προκειμένου να εξασφαλισθεί η άμεση εμπέδωση, ο εντοπισμός των τάσεων συμπεριφοράς του μετέχοντος σχετικά με το θέμα και των σημείων που χρειάζεται να βελτιώσει, και η πρακτική εξάσκηση των συμμετεχόντων στις θεματικές ενότητες.
Γίνονται σύντομες διαλέξεις που καθορίζουν τους άξονες στήριξης και κατεύθυνσης του θέματος που καλύπτεται. Στο τέλος κάθε ημέρας προβλέπεται χρόνος για συζητήσεις και αξιολόγηση. 

Ενδεικτικοί Τίτλοι Προγραμμάτων Κατάρτισης
 • Relationship Strategies
 • Personal Performance Style Index
 • Ευέλικτη Ηγεσία
 • Effective Leadership Schemes
 • Interaction Strategies.
 • Position Management
 • Εφαρμοσμένες αρχές αξιολόγησης των στελεχών για μετρήσιμα αποτελέσματα.
 • BSI (Behavioral Style Index)
 • Communication Skills
 • Effective Customer Service
 • Customer Experience Management
 • Selling Customized Satisfaction.
 • Managerial Skills
 • Role management best practices.
 • NLP (Neuro Linguistic Programming).
 • Price of non-Conformance
 • NLP Business Applications
 • Talent Management
 • Negotiation Skills
 • Communication Skills

Οι πιο πάνω τίτλοι είναι παραδείγματα τίτλων σεμιναρίων και επιδέχονται τροποποιήσεων και σχεδιασμού αναλόγως των αναγκών σας.