Στρατηγική Και Διοικητικές Λύσεις

Η εταιρία μας, προσφέρει εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα Στρατηγικής και Διοικητικών Λύσεων σε πολλαπλά επίπεδα. Στόχος, η μακροχρόνια και η αειφόρος ανάπτυξη των επιχειρήσεων στο νέο και ιδιαίτερα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Οι προσφερόμενες λύσεις βοηθούν στον προσδιορισμό – επαναπροσδιορισμό των στρατηγικών κινήσεων των πελατών μας, την ενσωμάτωση της καινοτομικής σκέψης και την κατάλληλη στρατηγική τοποθέτηση στον ανταγωνιστικό χάρτη της αγοράς.
Στις σύγχρονες αγορές, η δυνατότητα του μακροχρόνιου προγραμματισμού, ταυτόχρονα με την επίτευξη των βέλτιστων αποτελεσμάτων σε βραχυχρόνιο ορίζοντα, αποτελεί το βασικό ζητούμενο για κάθε οργανισμό. Η έννοια της στρατηγικής, αποτελεί τον μηχανισμό για την επίτευξη των στόχων αυτών, δηλώνοντας τα μέσα και τους τρόπους επίτευξής τους.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Ανάπτυξη και ανασχεδιασμός
  • Στρατηγικές Ανάπτυξης Εργασιών (Βusiness Development)
  • Ανάπτυξη Καινοτομιών
  • Στρατηγικές Ανταγωνιστικότητας
  • Έρευνα Αγοράς και Στρατηγική Τοποθέτηση
  • Μελέτες Βιωσιμότητας Νέων Επενδύσεων
  • Αξιολόγηση και αποτίμηση της υπάρχουσας στρατηγικής